Jak żyjesz, tak się zestarzejesz (with ASL) | Jolanta Perek-Białas | TEDxUniversityofWarsaw

No Comments

W różny sposób wyobrażamy sobie starość – jako ciekawą i interesującą, ale też jako okres nudny i bierny. Od czego zależy to, jakie mamy wyobrażenie o starości? Zależy ono od naszych opinii o osobach starszych, które spotykamy w mediach, ale i w naszym bliższym otoczeniu (rodzinie); także od tego, co myślimy o osobach starszych, patrząc na nich z pespektywy ich wieku i jakie emocje wtedy nam towarzyszą, a tym samym, jak się zachowujemy wobec osób starszych – nie tylko w ramach naszych relacji rodzinnych, ale i w przestrzeni publicznej, w miejscu pracy itd. Wszyscy pracujemy na te „stereotypy”. Jako Polacy nie jesteśmy tak aktywni po 50. roku życia jak mieszkańcy innych krajów. Nie jesteśmy na starość aktywni nie tylko na rynku pracy, nie tylko w ramach aktywności społecznej, ale też w sferze edukacyjnej i aktywności fizycznej. Dlatego musimy od teraz, już dzisiaj mieć wpływ na to, jak się starzejemy, bo od tego będzie zależeć, jak będą nas postrzegać inni: czy jako osoby starsze ignorowane i wykluczone (nieaktywne), czy interesujące i z pasją do działania niezależnie od wieku. Wiek jest tylko liczbą!

Tłumaczenie migowe: Kinga Chmielewska

Ta prezentacja została wygłoszona na wydarzeniu TEDx, stworzonej przy użyciu formatu konferencji TED, ale niezależnie zorganizowanej przez lokalną społeczność. Szczegóły na https://www.ted.com/tedx

We imagine older age in different ways – as intriguing and interesting, but also as a dull and
inactive period. What does it depend on what kind of image we have of older age? It depends
on our opinions about the elderly that we encounter in the media, but also in our immediate
environment (family); but also on what we think about the elderly, looking at them from the
perspective of their age and what emotions accompany us then, and thus how we act towards
the elderly – not only within our family relations, but also in the public space, in the
workplace, etc. We all work on these stereotypes. As Poles, we are not as active after the
age of 50 as people in other countries. We are not active in older age not only in the labor
market, not only in social sphere, but also in the field of education and physical activity.
That’s why we need to have an impact on how we age from now on, because this will
determine how we will be perceived by others: whether as elderly people ignored and
excluded (inactive), or interesting and with a passion for action regardless of age. Age is just a
number!

Sign language professional: Kinga Chmielewska

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Jolanta Perek-Białas specializes in sociology of aging/gerontology, evaluation of public policies (including senior policies). She has been a coordinator and participant in a number of international projects related to, among others, the mobilization of older people (including in the labor market), discrimination against older workers, support for caregivers of the elderly. Author and co-author of numerous publications on these topics. She has worked with the UNECE European Commission, the OECD, the World Bank, as well as with national, regional and local institutions dealing with senior policies. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

About this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment